Głównej zawartości

 

Zabytkowa komora przepompowni ścieków

 

      W dniu 24.03.2011r.  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie wpłynęło pismo (znak: JRP.III.042.5.2.2011) przesłane przez Gminę Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Andrzej Karwowski, Kierownik JRP III w Olsztynie, zawierające wniosek o uzgodnienie koncepcji projektu zabezpieczenia zabytkowej komory przepompowni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie.

 

      Prace przy budowie ulicy Nowej Artyleryjskiej prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. Z badań archeologicznych komory  kanalizacyjnej sporządzona została Dokumentacja Badań Archeologicznych wykonana przez Pracownię Archeologii i Konserwacji Zabytków Małgorzata Birezowska, wykonana przez autorów: Rafała Bętkowskiego, Małgorzatę Birezowską i Jacka A. Strużyńskiego. Ponadto w dniu 16.03.2011r. odbyła się narada poświęcona omówieniu problemów związanych z zabezpieczeniem komory, w trakcie której uzgodniono sposób zabezpieczenia w/w komory z uwzględnieniem wniosków zawartych w wymienionej wyżej dokumentacji.

 

     W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje przedłożoną koncepcję pozytywnie, jako uwzględniającą wnioski z „Dokumentacji Badań Archeologicznych” zabytkowej komory przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie  oraz ustalenia poczynione w trakcie w/w narady.

 

 

Andrzej Kaliczyński
Zastępca Warmińsko - Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków