Głównej zawartości

Cmentarzysko kurhanowe znajdujące się w obrębie miejscowości Samławki gm. Kolno, składające się z 6 kurhanów, badane sondażowo w 1901r przez A. Bezzenbergera a następnie zostało ponownie odkryte w 2012r. i rozpoznane wykopaliskowo przez badaczy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Analizy materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie badań archeologicznych pozwoliły na określenie chronologii przedmiotowego cmentarzyska na schyłek późnej epoki brązu i początek okresu wczesnożelaznego. Cechą charakterystyczną kurhanów z tego okresu, potwierdzoną w/w badaniami są nasypy ziemne lub ziemno – kamienne kryjące korytarzowy bruk z popielnicami, wydłużony na osi północ – południe lub północny zachód – południowy wschód. Północny skraj bruku często zakończony dużym głazem, natomiast przy południowym dwa boki kamienne tworzą rodzaj wejścia. Na dłuższych bokach bruku ustawiano z reguły większe kamienie oznaczając miejsca zdeponowania popielnic z przepalonymi szczątkami ludzkimi. Bruki kamienne posiadały dodatkowo kopułę kamienną w kształcie wydłużonego owalu oraz dookolny krąg kamienny wykonany ze ściśle do siebie przylegających otoczaków. Cmentarzysko zostało wpisane do rejestru zabytków archeologicznych decyzją WMWKZ z dnia 4.11.2013r. pod. nr C-287.

 

Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki
Cmentarzysk...
Cmentarzysko Samławki Cmentarzysko Samławki