Głównej zawartości

        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURDZIEDZICTWA NARODOWEGOz dnia 14 października 2015 r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznychi poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015, 1789) określa tryb wydawania pozwoleń orazdane i informacje, jakie zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą być w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz dokumentacja badań archeologicznych.

             

              Poniżej zamieszczono formularze wniosków i oświadczeń, niezbędnych przy składaniu wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm.)

 

 

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości

Oświadczenie o zastosowaniu kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37a, 37b, 37c lub 37d ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wniosek o korzystanie z archiwum

Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań

Wniosek o pozwolenie na podział zabytku albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Wniosek o pozwolenie na poszukiwanie zabytków lub prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o pozwolenie na prace konserwatorskie restauratorskie i badania konserwatorskie i architektoniczne

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego lub przeniesienie zabytku ruchomego

Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane

Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Wniosek o pozwolenie na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych tablic reklam oraz napisów

Wniosek o wpis do rejestru zabytku nieruchomego

Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych

Wniosek o wpis pojazdu do ewidencji zabytków

Wniosek o zalecenia konserwatorskie

Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów