Głównej zawartości

        Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań  architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. DzU z 2018r., poz. 1609), określa tryb wydawania pozwoleń oraz dane i informacje, jakie zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą być w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz dokumentacja badań archeologicznych.

             

              Poniżej zamieszczono formularze wniosków i oświadczeń, niezbędnych przy składaniu wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187)

 

 

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości

Oświadczenie o zastosowaniu kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37a, 37b, 37c lub 37d ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wniosek o korzystanie z archiwum

Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań

Wniosek o pozwolenie na podział zabytku albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Wniosek o pozwolenie prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o pozwolenie na poszukiwanie zabytków 

Wniosek o pozwolenie na prace konserwatorskie restauratorskie i badania konserwatorskie i architektoniczne

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego lub przeniesienie zabytku ruchomego

Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane

Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Wniosek o pozwolenie na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych tablic reklam oraz napisów

Wniosek o wpis do rejestru zabytku nieruchomego

Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych

Wniosek o wpis pojazdu do ewidencji zabytków

Wniosek o zalecenia konserwatorskie

Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zaświadczenia